• REGISTRUJTE SA DO NÁŠHO VERNOSTNÉHO KLUBU !
  • OBJEDNÁVKY ZASIELAME DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ

Podmínky soutěže - Nejkrásnější stromeček 2019

1. Organizátor soutěže:
Glassor Decorations s.r.o.
Ovocný trh 1096/8
IČO: 08238812
DIČ: CZ08238812
(dále jen „organizátor“)

2. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky od 22. 12. 2019 – 31. 1. 2020 (dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“).

3. Účast v soutěži:
Spotřebitel se účastní soutěže následujícím způsobem: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice, která nakoupila ozdoby od firmy GLASSOR s.r.o., a  která v době konání soutěže zašle fotografii vánočního stromečku, na kterém jsou ozdoby od GLASSOR s.r.o. a to v elektronické podobě ve formátu .jpg, formou dle zadání organizátora. 
Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí. Této soutěže se může jedna fyzická osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak vždy maximálně jednu výhru.


4. Výherce, výhry v soutěži a předání výher:
Výherci budou stanoveni ve dvou kategoriích - "Likes" a dle hodnocení odborné poroty. Výhercem v soutěži se stane soutěžící, který zašle fotografii vánočního stromečku s ozdobami GLASSOR na e-mail [email protected] v období od 22. 12. 2019 – 31. 1. 2020 a v kategorii "Likes" získá u své fotografie zveřejněné na oficiální Facebook stránce společnosti GLASSOR s.r.o. v období od 4. 2. 2020 - 29. 2. 2020 12:00h nejvíce "To se mi líbí". Vyhodnocujeme 3 nejlepší fotografie, které budou odměněny dle. Dále budou také vyhodnoceny 3 stromečky, které obdrží cenu odborné poroty, která se skládá ze zaměstnanců firmy GLASSOR - Evelíny Vaněčkové, Marianny Malíkové a Terezy Krédlové.5. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.decor-by- glassor.cz a to nejpozději do 7. 3. 2020 organizátorem soutěže. Výhra bude výhercům zaslána elektronicky na e-mail, který výherce uvede při registraci soutěžní fotografie, případně na jiný e-mail po telefonické či e-mailové dohodě. Uplatnění výhry bude možné do 15.11.2020. Organizátor není odpovědný za nedoručení výher na e-maily, které sdělí výherce soutěže. Výhry budou výhercům automaticky odeslány nejpozději do 30 dnů po oznámení všech výherců soutěže. V případě nemožnosti výhry doručit (např. vrácení odesílateli) nebo v případě jiného problému s doručením výher, propadají tyto výhry bez náhrady zadavateli.

6. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty, elektronické pošty či jiným způsobem.

7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

8. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích či kreditu na nákup zboží.

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

10. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména výherce po dobu neurčitou a bezplatně zveřejňovat zaslané fotografie na webových serverech společnosti, účtech společnosti nasociálních sítích Facebook, Instagram, Pinterest a dalších partnerských webech a také s uveřejněním v dalších marketingových materiálech.

11. Účastí v soutěži se účastník vzdává jakýchkoli práv na zaslané fotografie, nebo nároku na honorář, vyplývající z následné prezentace zaslaných fotografií.

12. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

13. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním předpisům České republiky, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst společnosti GLASSOR s.r.o.

14. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

15. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

16. Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů na www.decor-by-glassor.cz (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze internetového obchodu Glassor Decorations s.r.o., Ovocný trh 1096/8, IČO: 08238812, DIČ: CZ08238812
(dále jen „organizátor“), jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

17. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, zadavatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena propadá.
 

Tovar bol pridaný do košíka

< Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka >