• REGISTRUJTE SA DO NÁŠHO VERNOSTNÉHO KLUBU !
  • OBJEDNÁVKY ZASIELAME DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ

Pravidla - MujGlassor.cz 2015

1. Organizátor soutěže:

GLASSOR s.r.o.
Palackého 239
460 07 Liberec 7

IČO: 25449265
DIČ: CZ25449265

(dále jen „organizátor“)

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky od 10.11.2015 do 20.11.2015 (dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“).

3. Účast v soutěži:

Spotřebitel se účastní soutěže následujícím způsobem: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem, která v době konání soutěže vytvoří na www.mujglassor.cz vánoční stromeček a ten nasdílí do soutěžní události na oficiální facebook stránce Glassor

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí. Této soutěže se může jedna fyzická osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak vždy maximálně jednu výhru. Je zakázáno kopírování a vycházení z již vytvořených stromečků.

4. Výherce, výhry v soutěži a předání výher:

Výhercem v soutěži se stane soutěžící, který během konání soutěže získá nejvíce hodnocení "Like" u svého stromečku v dané události, a toto jim bude oznámeno nejdéle 5 dní po ukončení soutěže. Výherci se stávají autoři návrhů, které získají na firemním stránce Glassor na Facebooku nejvíce "Likes". Vyhodnocujeme 3 nejlepší stromečky, které budou odměněny dle pořadí (počtu Likes). Dále budou také vyhodnoceny 3 stromeček, který obdrží cenu odborné poroty.

5. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.glassor.cz a to nejpozději do 30.11.2015 organizátorem soutěže. Výhra bude výherci zaslána na adresu, kterou výherce uvede po telefonické či mailové dohodě. Organizátor není odpovědný za nedoručení výher na adresy výherců soutěže. Výhry budou výhercům automaticky odeslány nejpozději do 30 dnů po ukončení soutěže. V případě nemožnosti výhry doručit (např. vrácení odesílateli) či jejich nepřevzetí výherci nebo v případě jiného problému s doručením výher, propadají tyto výhry bez náhrady zadavateli.

6. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty, elektronické pošty či jiným způsobem.

7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

8. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

10. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a zadavatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména výherce po dobu neurčitou a bezplatně zveřejňovat zaslané návrhy na webových serverech společnosti, www.facebook.com a dalších partnerských webech a také s uveřejněním v dalších marketingových materiálech.

11. Účastí v soutěži se účastník vzdává jakýchkoli práv na zaslané fotografie, nebo nároku na honorář, vyplývající z následné prezentace zaslaných fotografií.

12. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora či zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.

13. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže zaslaná díla, která neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst zadavatele.

14. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

15. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

16. Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů na www.glassor.cz (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze internetového obchodu Glassor.cz – Glassor s.r.o. se sídlem na Palackého 239, 460 07 Liberec 7, IČO: 25449265, DIČ: CZ25449265, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

17. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, zadavatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

 

Tovar bol pridaný do košíka

< Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka >