• REGISTRUJTE SA DO NÁŠHO VERNOSTNÉHO KLUBU !
  • OBJEDNÁVKY ZASIELAME DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Glassor Decorations, s.r.o., sídlem nám. Sokolovské 304/9, 460 01 Liberec, IČO: 08238812, resp. Obch. Značky Decor by Glassor) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.
b) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

2. Předmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach Glassor Decorations, s.r.o., katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Glassor Decorations, s.r.o. (Ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať: - tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru - vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR - vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamy pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.
 

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere je miestom plnenia predajňa Decor by Glassor. Pri odbere už uhradeného tovaru inou osobou ako kupujúcim, je osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby. (Skloňovanie)
 

4. Objednanie, tovaru, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy


a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom najmä cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod ..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.
c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
d) Trvalí zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva používajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.
e) Kupujúci má právo (pokiaľ tovar neprevezme osobne v sklade predávajúceho alebo obchode) splnením § 1829 zák.č.89 / 2012 Zb., občianskeho zákonníka, do 14 dní od prevzatia tovaru od zmluvy písomne ​​odstúpiť. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nesplnenia zmluvných podmienok zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nedostupnosti objednaného tovaru alebo pri výraznej zmene ceny tovaru alebo jednotlivých súčastí. Predávajúci pred odstúpením bude kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Odstúpenie sa netýka tovaru vyrobeného na zákazku ako sú gule s menom a pod. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší a obaja účastníci si navzájom vráti alebo nahradí všetky plnenia (pokiaľ by k nejakým došlo). Na kupujúci, ktorí nakupujú tovar za účelom obchodnej alebo podnikateľskej činnosti sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je možné elektronickou formou, písomne, alebo. Kupujúci uvedie číslo objednávky, dátum objednania (nákupu), variabilný symbol (v prípade vystavenia zálohovej faktúry) a predloží originál dokladu o kúpe (prípadne uhradenia) tovaru. Ak kupujúci vracia tovar, ktorý už prevzal môže tovar zaslať späť za nasledujúcich podmienok. Iba v prípade nákupu tovaru v predajni Decor by Glassor, alebo pri osobnom vyzdvihnutí je možné tovar taktiež vrátiť osobne a to na predajni Decor by Glassor. Nie je možné tovar vracať či vyzdvihovať v skladoch predávajúceho tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale tovar nesmie byť použitý alebo poškodený a musí byť kompletný Zákazník do doby vrátenia tovaru (písomného odovzdanie) ručí za vyššie uvedené. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a vyhradzuje si právo tovar neprevziať a na náklady kupujúceho tovar vrátiť, alebo ich uskladniť vo svojom sklade Tovar, ktorý bude vrátený kupujúcemu na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.

5. Cena a platenie

Predajné ceny uvedené na WWW stránkach Glassor Decorations, sro, sú platné v okamihu objednania .. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie, technické chybe alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho .. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy. Zákon o DPH Hlava III § 9 ods.1 písmeno a) Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. "Deň dodania tovaru" podľa obchodného zákonníka: Hlava II, oddiel 2, § 412 ods. 1 Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.
 

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci je vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 8pracovních dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim (výpadok prepravcu, technický výpadok, výpadok dodávateľa a pod). . Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar v okamihu, keď ho odovzdá na prepravu a dodanie kuriérovi zabezpečujúcemu prepravu tovaru pre kupujúceho. Obvykle odošle predávajúci kupujúcemu tovar spravidla do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola objednávka uhradená, v prípade dobierky do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky. Všetok tovar je na sklade predávajúceho, však v ojedinelých prípadoch (napríklad objednaním tovaru v ten istý čas, či v prípade posledného kusu tovaru na sklade, ktorý je chybný) sa môže stať, že tovar nie je k dispozícii na sklade predávajúceho. V takom prípade oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke - kúpnej zmluve na jeho účet.
 

7. Dopravné podmienky, poštovné

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, prípadne príslušenstvom, podľa kúpnej zmluvy. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru: Dodanie prepravnou spoločnosťou na adresu uvedenú v objednávke Osobné vyzdvihnutie na predajni Decor by Glassor Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad neodkladne oznámiť prepravcovi ... Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho uvedeného pri realizácii objednávky na webe. Termíny doručenia tovaru uvedený na webe sú informatívne. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt prepravných spoločností. Faktúra a daňový doklad nie sú priložené v balíku. Faktúru resp. daňový doklad si môže zákazník kedykoľvek stiahnuť, predávajúci zaistí zaslanie príslušného odkazu kupujúcemu ihneď po jeho riadnom vystavení.
 

8. Záruka, servis, reklamácie


Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne ​​a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené používaním. Na tovar nakúpený k ďalšiemu podnikania alebo obchodu (nákup na IČ) sa uplatňuje záručná doba stanovená Obchodným zákonníkom. Občiansky zákonník sa uplatní iba u priameho spotrebiteľa.
 

Postup reklamácie
Na adresu [email protected] odošle kupujúci reklamáciu, ktorá musí obsahovať číslo objednávky, dátum objednania tovaru, dobu doručenia tovaru, fotokópie originálu dodacieho listu (faktúry) k tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady, fotografie reklamovaného tovar a návrh na vybavenie reklamácie. Do 5-tich pracovných dní budú kupujúcemu oznámené informácie o ďalšom postupe vybavenia reklamácie (namiesto zaslania reklamovaného tovaru alebo iné odovzdanie). Zaslanej reklamovaný tovar musí byť zabalený v originálnom alebo charakterom tovaru zodpovedajúcim obalu. V prípade, že tovar bude pri preprave poškodený v dôsledku zle zabaleného tovaru alebo zvolenie nevhodného (neoriginálneho) obalu takto reklamovaný tovar nebude prevzatý a reklamácia nebude uznaná. Predávajúci nehradí náklady spojené s odovzdaním (dopravou) reklamovaného tovaru. Najdlhšie do 5-tich pracovných dní od odovzdania reklamovaného tovaru predávajúci upovedomí kupujúceho e-mailom alebo písomne ​​na poštovú adresu o oprávnenosti reklamácie a spôsobe vybavenia. V prípade neoprávnenosti reklamácie budú kupujúcemu vyúčtované všetky náklady navyše spojené s reklamáciou (manipulácia s reklamovaným tovarom, uskladnenie, likvidácia a pod.) Neuznanie (neoprávnenosť) reklamácie bude zo strany predávajúceho doložená písomným vyjadrením (odôvodnením). V prípade dodania tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty treba reklamácia poškodenia tovaru reklamovať nasledujúcim spôsobom: Náhradu škody vzniknuté poškodením alebo úbytkom obsahu zásielky Slovenská pošta prerokuje len za podmienky, že príjemca reklamuje škodu pri jej prevzatí. Dodatočná reklamácia môže byť uplatnená do dvoch pracovných dní po dodaní zásielky za súčasného splnenia ďalších predpokladov podľa poštových podmienok. Osoba reklamujúci škodu musí súčasne predložiť zásielku a umožniť prešetrenie rozsahu škody a okolností jej vzniku. V prípade zásielky so zvolenou doplnkovou službou hromadnom zásielka musí reklamujúci osoba predložiť všetky kusy zásielky. V prípade zásielky doručené kuriérskou službou GLS je potrebné pri prevzatí zásielky obsah skontrolovať a vzniknuté škody spísať do formulára, ktorý poskytne na požiadanie kuriér spoločnosti GLS (škodové zápis).

9. Vernostný program Decor by Glassor

Účasť - zúčastňovať sa môžu všetci maloobchodné registrovaní zákazníci Decor by Glassor Všeobecne: Základné početnej jednotkou vernostného klubu sú body, ktoré sú zapisované na zákazníkovo bodové konto. Body môžu byť použité výlučne na účely, ktoré sú uvedené v podmienkach účasti. Bodové konto a bodové aktívum sú neprenosné a nemôžu byť prepočítané na hotové peniaze a vyplatené. Aktuálny stav Vášho bodového konta je uvedený vo Vašom osobnom účte Decor by Glassor, a možno do neho kedykoľvek nahliadnuť. Získanie bodov: Body budú na konto zákazníka pripísané automaticky, akonáhle bude objednávka zaplatená a doručená. V prípade platby na dobierku sa body aktivujú až po prijatí dobierkovej čiastky od dopravcu. Počet pripísaných bodov sa riadi výškou hodnoty objednávky. Za každých 10 € z objednávky získa zákazník 1 bod. V prípade, že dôjde k vráteniu objednávky, budú body z tejto objednávky stornované. To platí aj pre čiastočná storna a reklamácie. Zákaznícke konto: Body budú pripísané na zákaznícke konto, ktoré bolo k objednávke použité, resp. na uvedenú e-mailovú adresu. Keď mu bude zákazník objednávať u Decor by Glassor cez viac kont, budú mu body pripísané vždy na jednotlivé kontá. Prenos bodov z jedného konta na druhej nie je možné. Uplatnenie bodov: Zákazník môže body zo svojho konta uplatniť pri realizácii objednávky a to iba do 12 mesiacov od ich získania. Body je možné premeniť vo zľavu pri ďalšej uskutočnenej objednávke a to tak, že 1 bod = 1 € zľava v nasledujúcej objednávke. Body je možné uplatniť v neobmedzenej výške a nie je potrebné žiadne minimálne hodnoty objednávky. V prípade, keď počas 6 mesiacov od pripísania bodov na bodové konto nedôjde k ich uplatnenie, body na konte budú 20.deň po uplynutí 6 mesiacov zmazané. Bonusové body na konte prepadnú aj v prípade zrušenia / zablokovania zákazníckeho účtu.

Ostatné: Bodový program nemožno kombinovať s inými sezónnymi zľavami alebo kupónmi.
Decor by Glassor si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch neuznať uplatnenie bodov.

Ukončenie programu: Decor by Glassor si vyhradzuje právo kedykoľvek bonusový program ukončiť alebo ho nahradiť iným

Zmeny: Decor by Glassor si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie podmienok účasti, prémií alebo iných postupov, uvedených v podmienkach účasti k bonusovému programu.

Zmeny a doplnenia týchto podmienok účasti budú zverejnené na webovej stránke Decor by Glassor.
 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne ​​uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.
Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odsek 1 obchodného zákona dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl .
 

Platné od 5.8.2021
 

Tovar bol pridaný do košíka

< Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka >