• ZĹAVA 20 % S KÓDOM APRIL20
 • REGISTRUJTE SA DO NÁŠHO VERNOSTNÉHO KLUBU !
 • OBJEDNÁVKY ZASIELAME DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ

Ochrana osobných údajov

(Ďalej len Zásady)Tento dokument obsahuje základné informácie o nakladaní s osobnými údajmi v našej firme. V texte sa dozviete predovšetkým:

 • aké osobné údaje spracovávame,
 • za akým účelom a akým spôsobom spracovávame osobné údaje,
 • komu môžu byť osobné údaje prenášané,
 • ako dlho osobné údaje spracovávame,
 • aká máte, ako subjekt údajov, práva vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese [email protected].

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len nariadenie GDPR).
  2. Cieľom týchto zásad je poskytnúť Subjektom údajov základné informácie ohľadom spracovávanie.
  3. Pre potreby týchto zásad sa rozumie:
   1. správcom spoločnosti Glassor Decorations, s.r.o., so sídlom Masarykova 455/34, 460 01 Liberec, IČO 08238812, zastúpená konateľom Tomášom Kavanom (ďalej len Správca),
   2. subjektom údajov ste Vy, teda fyzická osoba, o ktorej sú spracovávané Osobné údaje a ktorá navštívila naše webové stránky na internetovej doméne decor-by-glassor.cz, www.decor-by-glassor.sk alebo decor-by-glassor.de (ďalej len Subjekt údajov)
   3. osobným údajom meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby, daňové identifikačné číslo, IP adresa, jazykové preferencie webového prehliadača, odtlačok "User Agent" webového prehliadača (ďalej len Osobné údaje) a identifikátor cookie.
  4. Správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracovaním Osobných údajov.
  5. Správca je maloobchodný predajca a za týmto účelom prevádzkuje internetový obchod na internetových doménach decor-by-glassor.cz a decor-by-glassor.de. V rámci tejto činnosti sú Správcom spracovávané Osobné údaje:
   1. v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Správca, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy so Správcom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, a
   2. na účel / účely uvedené v článku 3 týchto Zásad.
 2. OCHRANA ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANIE

  1. Na Subjekty údajov, sa vzťahuje zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšie príslušné právne predpisy.
  2. Subjekt údajov berie na vedomie, že vstupom na webové stránky internetového obchodu započne spracovávanie Osobných údajov Správcom.
  3. Ak Subjekt údajov neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu so Správcom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Správca.
  4. Poskytovanie Osobných údajov Správcovi je všeobecne zmluvné a zákonnú požiadavku. Ohľadom poskytovanie Osobných údajov na marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvné a zákonné povinnosti správcu, je od Subjektu údajov vyžadovaný súhlas. Ak ste neudelili Správcovi súhlas na spracovanie Osobných údajov na marketingové účely, neznamená to, že by Vám Správca v dôsledku toho odmietol poskytovať svoje služby.
  5. Subjekt údajov je povinný Správcovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
  6. Správca vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.
  7. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
  8. Subjekt údajov berie na vedomie, že jeho Osobné údaje sú uložené v datacentrách spoločnosti Master Internet s.r.o. Správca využíva služby spoločnosti Convex Systems s.r.o., ktorá v datacentre prevádzkuje servery, ktorých prevádzka je v súlade s európskym štandardmi zabezpečenia ochrany osobných údajov.
  9. Subjekt údajov berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies spoločnosťami Convex Systems s.r.o., Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Ltd., Seznam.cz a.s., Heureka Shopping s.r.o., Smartsupp.com, s.r.o. a obchodných partnerov týchto spoločností na jeho zariadenie.
 3. CIEĽ SPRACOVANIE

  1. Správca spracúva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
   Účel spracovania Osobných údajov Právne titul spracovania Osobných údajov
   Uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu a zabezpečenie doručenia objednaných produktov či služieb  Plnenie zmluvy alebo rokovania o jej uzavretí
   Využitie analytických a marketingových nástrojov prostredníctvom cookies alebo priamym poskytnutím mena a e-mailovej adresy Subjektu Súhlas so spracovaním osobných údajov
   Zaistenie základných funkcií webovej stránky, najmä session cookies pre uchovanie informácií o relácii Oprávnený záujem správcu
  2. Spracovanie Vašich Osobných údajov za účelom zasielania marketingových a obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na [email protected].
 4. DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Správcom a Subjektom údajov, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu či po dobu stanovenú v súhlase.
  2. V prípade uzatvorenia zmluvy podľa Obchodných podmienok Správca budú Osobné údaje spracovávané a uchovávať po dobu nasledujúcich 36 mesiacov pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi Správcom a Subjektom údajov, a to za účelom ochrany oprávnených záujmov Správca.
  3. Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávať po dobu 5 rokov od roku nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Správcom a Subjektom údajov. Osobné údaje spracované na základe udelenia súhlasu budú spracovávané a uchovávané počas 13 mesiacov od okamihu udelenia tohto súhlasu.
  4. Po uplynutí lehôt uvedených v tomto článku Správca Osobné údaje bezpečne zlikviduje.
 5. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

  1. Vaše Osobné údaje spracúva Správca.
  2. Vaše Osobné údaje môžu byť pre uvedené účely spracovania odovzdané ďalším spracovateľom, aby uskutočnili spracovanie.
  3. Vaše Osobné údaje sú odovzdávané nasledujúcom príjemcom Osobných údajov:
   Kategórie príjemcov Osobných údajov Popis kategórie
   Prevádzkovatelia informačných systémov Subjekty spravujúce technické zariadenie a jeho internetovú konektivitu. Vývojári aplikácie internetového obchodu, príp. podporných systémov.
   Účtovné a právne kancelárie Externý účtovník, daňoví poradcovia, audítori a advokáti.
   Prepravné spoločnosti Spoločnosti zabezpečuje prepravu zásielok objednaných prostredníctvom internetového obchodu. Odovzdávajú sa Osobné údaje len v rozsahu potrebnom pre uskutočnenie dodanie zásielky.
   Marketingové a analytické služby Spoločnosti zaisťujúce meranie návštevnosti internetového obchodu, analýzy predajnosti tovaru a služieb a ďalšie podporné služby ako personalizácie reklamy. Odovzdávajú sa Osobné údaje v obmedzenom rozsahu bez uvedenia mena, telefónneho čísla a adresy.
   Finančné služby Poskytovatelia platobných nástrojov - online platba kartou, či odložená platba
   Štátna správa a orgány Orgány verejnej moci, Orgány činné v trestnom konaní a úrady, ktoré si môžu vyžiadať poskytnutie Osobných údajov na základe platných právnych predpisov
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Správca pracuje s Vašimi Osobnými údajmi vždy tak, aby spracovanie prebiehalo správne a bezpečne. Práva pre Subjekt údajov sú Vám garantovaná a môžete je u Správca uplatniť.
  2. Svoje práva môže Subjekt údajov uplatniť elektronicky zaslaním správy na e-mail [email protected] alebo ústne zavolaním na telefónne číslo +420 602 337 577. Ďalšou možnosťou je odoslanie písomnej žiadosti na adresu sídla firmy.
  3. Vyjadrenie a ďalšie informácie o prijatých opatreniach budú Subjektu údajov poskytnuté čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od podania jeho žiadosti. Táto lehota môže byť predĺžená až o dva mesiace vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí. Správca bude Subjekt údajov informovať o prípadnom predĺžení a dôvodoch, ktoré k nemu viedli.
  4. Uplatnenie práv poskytuje Správca bezplatne.
  5. Primeraný poplatok súvisiaci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií môže byť účtovaný v prípade, že by žiadosť bola zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pre svoje opakovanie.
  6. V prípade, že by sa Subjekt údajov domnieval, že Správca vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže:
   1. požiadať Správcu o vysvetlenie a to e-mailom na adresu [email protected],
   2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu [email protected], aby Správca zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Správca o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Subjekt údajov. Ak nevyhovie Správca námietke, má Subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Subjektu údajov obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
  7. Právo na prístup::
   1. Dotknutá osoba má právo získať od Správca potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané. Ak sú spracovávané, má právo získať prístup k týmto údajov a tieto informácie (ktoré sú súčasťou týchto zásad ochrany osobných údajov a informačné listiny):
    1. účely spracovania,
    2. kategórie spracovávaných Osobných údajov,
    3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým Osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách,
    4. plánovaná doba, po ktorú budú Osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby,
    5. existencia práva požadovať od Správca opravu alebo vymazanie Osobných údajov, ktoré sa týkajú Subjektu údajov, alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
    6. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,
    7. právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov,
    8. skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre Subjekt údajov.
   2. Ak sa Osobné údaje zasielajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, má Subjekt údajov právo byť informovaný o vhodných zárukách, ktoré sa vzťahujú na odovzdanie.
   3. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby mu Správca poskytol kópiu spracúvaných Osobných údajov. Za ďalšie kópie na jeho žiadosť môže Správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak je žiadosť podaná v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak Subjekt údajov nepožiada o iný spôsob. Právom získať kópiu nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
  8. Právo na opravu:
   1. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Správca bez zbytočného odkladu opravu nepresných Osobné údaje. S prihliadnutím na účely spracovania má Subjekt údajov právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení..
  9. Právo na výmaz:
   1. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal jeho Osobné údaje a Správca má povinnosť Osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:
    1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
    2. Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
    3. Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovanie, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu a výkonu verejnej moci alebo oprávnených záujmov Správca, vrátane profilovanie, a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie,
    4. Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu,
    5. Osobné údaje nezákonne spracované
    6. Osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správca vzťahuje,
    7. Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačných
   2. Po uplynutí doby určenej pre spracovanie Osobných údajov maže Správca Osobné údaje vždy a automaticky. So žiadosťou o výmaz sa môže Subjekt údajov na Správca kedykoľvek obrátiť. Po prijatí takejto požiadavky Správca posúdi oprávnenosť práva Subjektu údajov (Správca môže mať právne povinnosti alebo oprávnený záujem pre spracovanie Osobných údajov, na základe ktorých môže Osobné údaje ďalej spracovávať) a o jeho vybavenie bude Subjekt údajov informovať.
  10. Právo na obmedzenie spracovanie:
   1. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Správca obmedzil spracovanie jeho Osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
    1. Subjekt údajov popiera presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť Osobných údajov overiť,
    2. spracovanie je protiprávne a Subjekt údajov odmieta vymazanie Osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    3. Správca už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Subjekt údajov je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov,
    4. Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovanie, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu a výkonu verejnej moci alebo oprávnených záujmov Správca, vrátane profilovanie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správca prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Subjektu údajov.
   2. Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť tieto Osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba so súhlasom Subjektu údajov, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.
   3. Pokiaľ má byť obmedzenie spracovania Osobných údajov Subjektu údajov zrušené, bude o tom vopred informovaní zo strany Správcu.
  11. Právo na prenosnosť:
   1. Dotknutá osoba má právo získať Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré boli poskytnuté Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho aby tomu Správca, ktorému boli Osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že:
    1. spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve, a zároveň
    2. spracovanie sa vykonáva automatizovane.
   2. Pri výkone tohto práva môže Subjekt údajov od Správca požadovať, aby boli Osobné údaje odovzdané priamo jedným Správcom druhému správcovi, ak je to technicky možné.
   3. Toto právo nemožno uplatniť, ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený..
  12. Právo namietať:
   1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu jeho Osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe verejného záujmu a výkonu verejnej moci alebo oprávnených záujmov Správca, vrátane profilovanie. Správca Osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
   2. Ak sa Osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má Subjekt údajov právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu jeho Osobných údajov pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.
   3. Ak sú Osobné údaje Subjektu údajov spracúvať na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, má Subjekt údajov právo, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, namietať proti spracovaniu jeho Osobných údajov. To neplatí v prípade, že je spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.
   4. Podľa požiadaviek v Nariadenie GDPR, bolo toto právo výslovne spomenuté a je uvedené zreteľne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
  13. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovanie:
   1. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.
   2. Právo nemožno využiť v prípadoch, keď je rozhodnutie:
    1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy,
    2. povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správca vzťahuje a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia zabezpečujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Subjektu údajov, založené na výslovnom súhlase Subjektu údajov.
   3. Ak je spracovanie Osobných údajov založené na zmluve alebo výslovnom súhlase, vykoná Správca údajov vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Subjektu údajov, aspoň práva na ľudský zásah zo strany Správcu, práva vyjadriť svoj názor, práva získať vysvetlenie o dosiahnutom rozhodnutí a práva napadnúť rozhodnutie.
  14. Právo odvolať súhlas:
   1. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas (alebo výslovný súhlas) so spracovaním Osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie je možné vykonať pomocou: formulára uvedeného v pätičke webových stránok internetového obchodu alebo zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla Správca,
  15. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu:
   1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovaním jeho Osobných údajov je porušené Nariadenie GDPR.
   2. Dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov. 
 7. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

  1. Spracovanie Osobných údajov zahŕňa profilovanie.
  2. Spracovanie Osobných údajov zahŕňa automatizované rozhodovanie.
  3. Osobné údaje sú automaticky vyhodnocované, a môžu byť využívané na profiláciu alebo automatickému rozhodovanie v oblasti marketingových aktivít Správca. Správca pri tom používa metódy analýzy záujmov a aktivít Subjektu údajov na webových stránkach internetového obchodu správcu.
  4. V dôsledku týchto aktivít Správca bude správanie Subjektu údajov mapované a vyhodnocované, čo predstavuje určitý zásah do jeho súkromia. Toto vyhodnocovanie však prispieva k tomu, aby Subjektu údajov boli zasielané len také reklamné a ďalšie ponuky, ktoré by mohli byť vhodné a zaujímavé vzhľadom na výsledky vykonaného vyhodnocovanie.
 8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

  1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Subjektom údajov a Správcom sú príslušné slovenské súdy.
  2. Subjekty údajov, ktorí prostredníctvom návštevy webovej stránky internetového obchodu poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy so Správcom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov, tak robia dobrovoľne, svojim menom a Správca ich činnosť nijako neriadi.
  3. Znenie Zásad môže Správca zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene Správca informuje Subjekty údajov e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.
  4. Tieto Zásady sú účinné od 24.5.2018.

Tovar bol pridaný do košíka

< Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka >